วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บมสวดมนต์

บมสวดมยต์


( นำ ) อะระหัง สัมมา สัมพุทโท ภะคะวะ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท…...มิ

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสา..มิ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมา..มิ

( ผู้นำ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

( รับพร้อมกัน ) อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา

สัม พุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ

( ผู้นำ) อิติปิโส ภะคะวา

( รับพร้อมกัน ) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร

ปุริทัมมะ สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวะติ

( ผู้นำ) สะ หวาก ขา โต

( รับพร้อมกัน ) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะการิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัตจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญู หิติ

( ผู้นำ) สุปะฏิฏันโน

( รับพร้อมกัน ) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ

กะสังโฆ ยะทิตัง จัตตาริ ปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

( ผู้นำ) พาหุง

( รับพร้อมกัน ) สะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุ ธันตัง คีรีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัม

มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ทันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะสิท ธินิจัง





( ผู้นำ) “ กอง-ตรง ” “ ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” “ ถวายคำนับ ”

ข้า วรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน นบพระภูมิบาล บุญดิเรก เอกบรมจักรินทร์ พระสยามมินทร์ พระยศยิ่งยง เย็นศิรเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดัง หวังวรหฤทัย ดุจจะถวายชัย ชโย

การใช้ไม้ถือผู้บังคับบัญชา

การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ


ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ ๑.๘ ซม. กลางไม้ ๑.๕ ซม. ปลายไม้ ๑.๒ ซม. ยาว ๗๕ ซม.

ที่หัวไม้และปลายไม้ให้มีปลอกทองเหลืองหุ้ม ทางด้านหัวไม้ยาว ๖ ซม. ด้านปลายไม้ยาว ๔ ซม.

จากหัวไม้ลงมา ๑๒ ซม. ให้มีพู่ ๒ พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา ๑๖ ซม. ให้มีปลอกทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้ำตาลแก่

ลักษณะพู่ของไม้ถือ

เป็นด้ายหรือไหมพรม สีตามประเภทของลูกเสือหรือตำแหน่งของลูกเสือ ถักเป็นเชือกผูกติดกับไม้ถือ

ปลายเชือกยาวข้างละ ๖ ซม. ต่อจากปลายเชือกแต่ละข้างทำเป็นพู่ยาวข้างละ ๗ ซม. ขนาดโตพอสมควร

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพู่เป็นสีเขียว

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เชือกและพู่เป็นสีเลือดหมู

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เชือกและพู่เป็นสีแดง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ เชือกและพู่เป็นสีม่วง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด เชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีเหลือง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ลูกเสืออำเภอ เชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีแดง



(ลูกเสือสำรองไม่มีอาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองไม่มีไม้ถือ)

วิธีใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะใช้ในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือในพิธีใดๆ ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ ซึ่งมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

๑.วิธีถือไม้ในท่าปกติ โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ในซอกรักแร้ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนขนานกับลำตัวหนีบไม้ไว้ แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้า มือซ้ายกำไม้ไห้ฝ่ามือหงายขึ้นห่างจากโคนไม้ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ให้ไม้ขนานกับพื้น



๒.ท่าบ่าอาวุธ ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือให้ฝ่ามือคว่ำลงแล้วนำไม้มาแนบข้างตัวทางขวาในท่าตรง ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอกหัวแม่มืออยู่ด้านในให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ ปลายไม้อยู่แนบร่องไหล่ขวา พร้อมกับปล่อยมือซ้ายลงข้างตัว





๓.ท่าทำการเคารพอยู่กับที่ เมื่อบอกแถวทำความเคารพ “ขวา (ซ้าย,ตรงหน้า)ระวัง, วันทยา – วุธ” พร้อมกันนั้นผู้ควบคุมแถวต้องทำวันทยาวุธด้วยไม้ถือ โดยใช้มือขวาถือไม้มาในท่าบ่าอาวุธ แล้วยกไม้ขึ้นมาให้ปลายไม้ตั้งตรง นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว ตั้งตรงขึ้นตามไม้ ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปาก ห่างจากปาก ๑ ฝ่ามือ แล้วฟาดปลายไม้และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง มือขวากำโคนไม้ ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน และชี้ปลายนิ้วไปทางปลายไม้ ให้ปลายไม้ชี้ตรงไปข้างหน้า และเฉียงลงห่างจากพื้นประมาณ ๑ คืบ













ท่าเรียบอาวุธ เมื่อบอก “เรียบ - อาวุธ” ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก แล้วนำลงมาในท่าบ่าอาวุธ แล้วจึงยกไม้ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา พร้อมกับเอนปลายไม้ลงมา เหน็บที่ซอกรักแร้ มือซ้ายยกขึ้นกำโคนไม้ไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรงตามเดิม





๔.เดินตามผู้รับการเคารพที่เดินตรวจแถว เมื่อได้บอกแถวทำความเคารพด้วยท่าวันทยาวุธแล้ว ถ้าผู้รับการเคารพเดินตรวจแถว ผู้ควบคุมแถว ซึ่งได้ทำท่าวันทยาวุธอยู่แล้ว ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก และเดินตามผู้รับการเคารพไปจนสุดแถว จึงวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิม พร้อมกับฟาดไม้ลง ในท่าวันทยาวุธอีก แล้วจึงบอกแถว “เรียบ – อาวุธ” ต่อไป





๕.การรายงาน เมื่อบอกแถวทำวันทยาวุธแล้ว ในกรณีที่จะต้องเข้าไปรายงานผู้รับการเคารพ ก็ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก ออกวิ่งไปหยุดตรงหน้าห่างจากผู้รับรายงาน ๓ ก้าว พร้อมกับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ แล้วจึงรายงานเมื่อรายงานเสร็จ ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก ก้าวเท้าถอยหลัง ๑ ก้าว ทำกลับหลังหันวิ่งกลับที่ เมื่อถึงที่แล้วให้หยุดและทำกลับหลังหัน พร้อมกับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ แล้วจึงบอกแถว

“เรียบ – อาวุธ” ต่อไป

๖.ควบคุมแถวลูกเสือเดิน เมื่อบอกลูกเสือแบกอาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องอยู่ในท่า

บ่าอาวุธ และเดินไปในท่าบ่าวอาวุธ จนกว่าจะบอกให้ลูกเสือเรียบอาวุธ

๗.สวนสนาม เมื่อจะถึงผู้รับการเคารพ คือถึงธงแรกให้ทำระวัง คือยกไม้จากท่าบ่าอาวุธมาอยู่เสมอปากเมื่อถึงธงที่ ๒ ให้ฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ พร้อมกับทำแลขวาแขนซ้ายไม่แกว่ง จนถึงธงที่ ๓ ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปากแล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ สะบัดหน้าแลตรงและเดินต่อไป

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานอีเมล์

งานอีเมล์งานที่ 1 – 5




งานชิ้นที่ 1 ส่งประวัติแนะนำตนเอง

งานชิ้นที่ 2 บอกข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์มาอย่างน้อยอย่างละ 5 ข้อ

งานชิ้นที่ 3 การควบคุมทางตรงและการควบทางอ้อมหมายถึง และการควบคุมทางอ้อมแตกต่างจากการควบคุมทางตรงอย่างไร ? และมีข้อดีอะไรบ้าง ?

งานชิ้นที่ 4 การควบคุมลำดับงานต่อเนื่องหมายถึง มีกี่ลักษณะ และมีวิธีการออกแบบวิธีใดบ้าง ?

งานชิ้นที่ 5 1. คุณได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ 2.คุณคิดว่าสิ่งใดที่ผมควรปรับปรุง แก้ไข 3. คุณคิดว่าสิ่งใดที่ผมทำแล้ว สมควรทำต่อไป

( อนุญาตให้วิจารณ์ติชมได้เต็มนะครับที่ไม่มีผลต่อคะแนน ผมจะได้นำไปปรับใช้ในเทอมต่อไป

ส่งมาแล้วหาเวลาที่ว่างจากการเรียนขึ้นมาตรวจดูด้วยว่าอีเมล์ถึงผมหรือเปล่า 15 คะแนนนะครับ

ด้วยความห่วงใย

เล็ก ๆ น้อย

พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา


ลูกดื่มเหล้าฟังเพลงคลื้นเครงเหลือ

แม่ขายผักกินข้าวเคล้ากับเกลือ

ลูกเอื้อเฟื้อพาสาวเที่ยวเลี้ยวโฮเตล

พ่อหาเงินส่งลูกเรียนเพียรอุตส่าห์

ลูกติดยาคบเพื่อนชั่วมั่วให้เห็น

แม่กระหายดื่มน้ำคลองตอนกลองเพล

ลูกทะเล้นจิบวายแดงแพงจับใจ

พ่ออดอยากไม่เคยบ่นทนลำบาก

ลูกมักมากเพศสัมพันธ์มันชิบหาย

แม่ทอผ้าปลูกหม่อนหารายได้

ลูกหญิงชายเที่ยวสนุกโรคติดตัว

พ่อสูบน้ำเข้าแปลงนาปลูกข้าวกล้า

ลูกมัวเมาการพนันหมั่นหาผัว

แม่หาบน้ำเลี้ยงเป็ดไก่ทำสวนครัว

ลูกใจชั่วใช้เงินเพลินเดินหลงทาง

พ่อขายวัวส่งควายเรียนเวียนศรีษะ

ลูกตะกะกินฟาสฟู๊ตพูดกว้างขวาง

แม่ปวดเมื่อยสู้งานหนักไม่ละวาง

ลูกสำอางใช้ของแพงแข่งสังคม

พ่อผอมแห้งเรื่ยวแรงน้อยด้อยอาหาร

ลูกประพฤติอันตพาลล่าเสพสม

แม่เป็นดอกทบต้นหมดอารมณ์

ลูกเขี้ยวคมฆ่าพ่อแม่ก่อนแก่ตาย