วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บมสวดมนต์

บมสวดมยต์


( นำ ) อะระหัง สัมมา สัมพุทโท ภะคะวะ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเท…...มิ

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสา..มิ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมา..มิ

( ผู้นำ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

( รับพร้อมกัน ) อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา

สัม พุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ

( ผู้นำ) อิติปิโส ภะคะวา

( รับพร้อมกัน ) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร

ปุริทัมมะ สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวะติ

( ผู้นำ) สะ หวาก ขา โต

( รับพร้อมกัน ) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะการิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัตจัตตัง

เวทิตัพโพ วิญญู หิติ

( ผู้นำ) สุปะฏิฏันโน

( รับพร้อมกัน ) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ

กะสังโฆ ยะทิตัง จัตตาริ ปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

( ผู้นำ) พาหุง

( รับพร้อมกัน ) สะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุ ธันตัง คีรีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัม

มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ทันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะสิท ธินิจัง

( ผู้นำ) “ กอง-ตรง ” “ ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” “ ถวายคำนับ ”

ข้า วรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน นบพระภูมิบาล บุญดิเรก เอกบรมจักรินทร์ พระสยามมินทร์ พระยศยิ่งยง เย็นศิรเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดัง หวังวรหฤทัย ดุจจะถวายชัย ชโย

การใช้ไม้ถือผู้บังคับบัญชา

การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ


ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ ๑.๘ ซม. กลางไม้ ๑.๕ ซม. ปลายไม้ ๑.๒ ซม. ยาว ๗๕ ซม.

ที่หัวไม้และปลายไม้ให้มีปลอกทองเหลืองหุ้ม ทางด้านหัวไม้ยาว ๖ ซม. ด้านปลายไม้ยาว ๔ ซม.

จากหัวไม้ลงมา ๑๒ ซม. ให้มีพู่ ๒ พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา ๑๖ ซม. ให้มีปลอกทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้ำตาลแก่

ลักษณะพู่ของไม้ถือ

เป็นด้ายหรือไหมพรม สีตามประเภทของลูกเสือหรือตำแหน่งของลูกเสือ ถักเป็นเชือกผูกติดกับไม้ถือ

ปลายเชือกยาวข้างละ ๖ ซม. ต่อจากปลายเชือกแต่ละข้างทำเป็นพู่ยาวข้างละ ๗ ซม. ขนาดโตพอสมควร

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพู่เป็นสีเขียว

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เชือกและพู่เป็นสีเลือดหมู

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เชือกและพู่เป็นสีแดง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ เชือกและพู่เป็นสีม่วง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด เชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีเหลือง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ลูกเสืออำเภอ เชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีแดง(ลูกเสือสำรองไม่มีอาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองไม่มีไม้ถือ)

วิธีใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะใช้ในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือในพิธีใดๆ ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ ซึ่งมีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

๑.วิธีถือไม้ในท่าปกติ โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ในซอกรักแร้ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนขนานกับลำตัวหนีบไม้ไว้ แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้า มือซ้ายกำไม้ไห้ฝ่ามือหงายขึ้นห่างจากโคนไม้ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ให้ไม้ขนานกับพื้น๒.ท่าบ่าอาวุธ ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือให้ฝ่ามือคว่ำลงแล้วนำไม้มาแนบข้างตัวทางขวาในท่าตรง ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอกหัวแม่มืออยู่ด้านในให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ ปลายไม้อยู่แนบร่องไหล่ขวา พร้อมกับปล่อยมือซ้ายลงข้างตัว

๓.ท่าทำการเคารพอยู่กับที่ เมื่อบอกแถวทำความเคารพ “ขวา (ซ้าย,ตรงหน้า)ระวัง, วันทยา – วุธ” พร้อมกันนั้นผู้ควบคุมแถวต้องทำวันทยาวุธด้วยไม้ถือ โดยใช้มือขวาถือไม้มาในท่าบ่าอาวุธ แล้วยกไม้ขึ้นมาให้ปลายไม้ตั้งตรง นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว ตั้งตรงขึ้นตามไม้ ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปาก ห่างจากปาก ๑ ฝ่ามือ แล้วฟาดปลายไม้และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง มือขวากำโคนไม้ ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน และชี้ปลายนิ้วไปทางปลายไม้ ให้ปลายไม้ชี้ตรงไปข้างหน้า และเฉียงลงห่างจากพื้นประมาณ ๑ คืบ

ท่าเรียบอาวุธ เมื่อบอก “เรียบ - อาวุธ” ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก แล้วนำลงมาในท่าบ่าอาวุธ แล้วจึงยกไม้ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา พร้อมกับเอนปลายไม้ลงมา เหน็บที่ซอกรักแร้ มือซ้ายยกขึ้นกำโคนไม้ไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรงตามเดิม

๔.เดินตามผู้รับการเคารพที่เดินตรวจแถว เมื่อได้บอกแถวทำความเคารพด้วยท่าวันทยาวุธแล้ว ถ้าผู้รับการเคารพเดินตรวจแถว ผู้ควบคุมแถว ซึ่งได้ทำท่าวันทยาวุธอยู่แล้ว ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก และเดินตามผู้รับการเคารพไปจนสุดแถว จึงวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิม พร้อมกับฟาดไม้ลง ในท่าวันทยาวุธอีก แล้วจึงบอกแถว “เรียบ – อาวุธ” ต่อไป

๕.การรายงาน เมื่อบอกแถวทำวันทยาวุธแล้ว ในกรณีที่จะต้องเข้าไปรายงานผู้รับการเคารพ ก็ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก ออกวิ่งไปหยุดตรงหน้าห่างจากผู้รับรายงาน ๓ ก้าว พร้อมกับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ แล้วจึงรายงานเมื่อรายงานเสร็จ ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก ก้าวเท้าถอยหลัง ๑ ก้าว ทำกลับหลังหันวิ่งกลับที่ เมื่อถึงที่แล้วให้หยุดและทำกลับหลังหัน พร้อมกับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ แล้วจึงบอกแถว

“เรียบ – อาวุธ” ต่อไป

๖.ควบคุมแถวลูกเสือเดิน เมื่อบอกลูกเสือแบกอาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องอยู่ในท่า

บ่าอาวุธ และเดินไปในท่าบ่าวอาวุธ จนกว่าจะบอกให้ลูกเสือเรียบอาวุธ

๗.สวนสนาม เมื่อจะถึงผู้รับการเคารพ คือถึงธงแรกให้ทำระวัง คือยกไม้จากท่าบ่าอาวุธมาอยู่เสมอปากเมื่อถึงธงที่ ๒ ให้ฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ พร้อมกับทำแลขวาแขนซ้ายไม่แกว่ง จนถึงธงที่ ๓ ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปากแล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ สะบัดหน้าแลตรงและเดินต่อไป

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานอีเมล์

งานอีเมล์งานที่ 1 – 5
งานชิ้นที่ 1 ส่งประวัติแนะนำตนเอง

งานชิ้นที่ 2 บอกข้อดีและข้อเสียของระบบนิวแมติกส์มาอย่างน้อยอย่างละ 5 ข้อ

งานชิ้นที่ 3 การควบคุมทางตรงและการควบทางอ้อมหมายถึง และการควบคุมทางอ้อมแตกต่างจากการควบคุมทางตรงอย่างไร ? และมีข้อดีอะไรบ้าง ?

งานชิ้นที่ 4 การควบคุมลำดับงานต่อเนื่องหมายถึง มีกี่ลักษณะ และมีวิธีการออกแบบวิธีใดบ้าง ?

งานชิ้นที่ 5 1. คุณได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ 2.คุณคิดว่าสิ่งใดที่ผมควรปรับปรุง แก้ไข 3. คุณคิดว่าสิ่งใดที่ผมทำแล้ว สมควรทำต่อไป

( อนุญาตให้วิจารณ์ติชมได้เต็มนะครับที่ไม่มีผลต่อคะแนน ผมจะได้นำไปปรับใช้ในเทอมต่อไป

ส่งมาแล้วหาเวลาที่ว่างจากการเรียนขึ้นมาตรวจดูด้วยว่าอีเมล์ถึงผมหรือเปล่า 15 คะแนนนะครับ

ด้วยความห่วงใย

เล็ก ๆ น้อย

พ่อทำงานอาบแดดถูกแผดเผา


ลูกดื่มเหล้าฟังเพลงคลื้นเครงเหลือ

แม่ขายผักกินข้าวเคล้ากับเกลือ

ลูกเอื้อเฟื้อพาสาวเที่ยวเลี้ยวโฮเตล

พ่อหาเงินส่งลูกเรียนเพียรอุตส่าห์

ลูกติดยาคบเพื่อนชั่วมั่วให้เห็น

แม่กระหายดื่มน้ำคลองตอนกลองเพล

ลูกทะเล้นจิบวายแดงแพงจับใจ

พ่ออดอยากไม่เคยบ่นทนลำบาก

ลูกมักมากเพศสัมพันธ์มันชิบหาย

แม่ทอผ้าปลูกหม่อนหารายได้

ลูกหญิงชายเที่ยวสนุกโรคติดตัว

พ่อสูบน้ำเข้าแปลงนาปลูกข้าวกล้า

ลูกมัวเมาการพนันหมั่นหาผัว

แม่หาบน้ำเลี้ยงเป็ดไก่ทำสวนครัว

ลูกใจชั่วใช้เงินเพลินเดินหลงทาง

พ่อขายวัวส่งควายเรียนเวียนศรีษะ

ลูกตะกะกินฟาสฟู๊ตพูดกว้างขวาง

แม่ปวดเมื่อยสู้งานหนักไม่ละวาง

ลูกสำอางใช้ของแพงแข่งสังคม

พ่อผอมแห้งเรื่ยวแรงน้อยด้อยอาหาร

ลูกประพฤติอันตพาลล่าเสพสม

แม่เป็นดอกทบต้นหมดอารมณ์

ลูกเขี้ยวคมฆ่าพ่อแม่ก่อนแก่ตาย